Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

 

 

                            

                                 

  Home            

Logopedie in het nieuws

 

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID IS EEN FEIT!

Na lange tijd van onzekerheid nu duidelijkheid. Minister van VWS Edith Schippers heeft op 7 december besloten dat er een geen wettelijk verplichte verwijzing meer nodig is voor paramedische beroepen. De beroepsgroepen voldoen aan alle randvoorwaarden die nodig zijn voor directe toegankelijkheid.

Logopedisten, diŽtisten, ergotherapeuten, orthoptisten, huidtherapeuten en podotherapeuten worden direct toegankelijk door deze maatregel. Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en mondhygiŽnisten waren al dit al. De minister heeft 1 juni 2011 gesteld als invoeringsdatum.

Voorlezen een must van nul tot twaalf

Niet te vroeg stoppen met voorlezen.

De beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF,  is verheugd over het succes van De VoorleesExpress, die 5 november opnieuw een prijs ontving voor hun project waar voorlezen en integratie elkaar vinden. Voorlezen is een laagdrempelige taalstimulerende activiteit die op jonge leeftijd moet beginnen en vooral niet te vroeg moet stoppen, aldus de NVLF.

Ronald Giphart schreef over De  VoorleesExpress en zijn eigen voorleesactiviteiten met zijn vierjarige zoontje in zijn column in De Volkskrant (08-11-2010). Gaby van de Venne, logopediste en ambassadeur van De VoorleesExpress: ďMet boeken kun je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen, maar je moet er ook niet te vroeg mee stoppen. In mijn praktijk merk ik helaas vaak dat ouders stoppen met voorlezen als het kind zelf leert lezen. Ik lees mijn dochter van 12 nog wel eens voor. Vooral omdat het leuk en gezellig is, maar ook leerzaam want geregeld staan er onbekende woorden of uitdrukkingen  in de verhalen. Leerzaam, en bovendien leidt het verhaal vaak tot leuke gesprekken. Redenen genoeg om het voorlezen in ere te houden.Ē

Logopedisten benadrukken dat voorlezen niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor wat oudere kinderen die al zelf kunnen lezen taalbevorderend werkt. Voorlezen mag niet stoppen bij een jaar of zeven. Het blijft plezierig en erg nuttig. De NVLF juicht de activiteiten van De VoorleesExpress en de aandacht voor voorlezen toe vanuit het oogpunt van taalstimulering en preventie. Voorlezen verkleint de kans op een taalachterstand en daarmee de kans dat professionele zorg van een logopedist noodzakelijk is.

 

Logopedisch Spreekuur verdient zich terug

Lage drempel en snelle aanpak.

Hoe eerder, hoe beter. Dat geldt in ieder geval voor het behandelen van kinderen met een spraakachterstand, problemen met eten en drinken en/of andere problemen met de mondmotoriek. Vandaar dat er, met hulp van ZONH, in een pilot is uitgetest wat het rendement is van een spreekuur logopedie op het consultatiebureau.

Op basis van de afgeronde pilot kan worden gesteld dat een spreekuur logopedie op het consultatiebureau zowel voor de logopedisten, CB-artsen als voor de ouders een laagdrempelige en effectieve oplossing biedt. Bij kinderen met een duidelijke achterstand wordt met hulp van het spreekuur gemiddeld een jaar tijdswinst behaald. De vermoedelijke achterstand wordt door het spreekuur gemiddeld een jaar eerder aangepakt, waarmee verergering van de klachten kan worden voorkomen.

Tijdens de spreekuren werden de vragen van ouders ter plaatse beantwoord door de deskundige zelf. Dit voorkomt mogelijke ruis op de lijn richting de ouders. Ook kregen de ouders meteen bruikbare adviezen en oefeningen mee om thuis aan de slag te gaan en eventuele problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Bij ouders van kinderen met een duidelijke achterstand die moeite hebben met doorverwijzing, bleek het spreekuur drempelverlagend te werken. Er kon sneller met de behandeling worden gestart, wat de totale behandelduur in de regel verkort, de kosten voor deze behandelingen omlaag brengt en de wachtlijstproblematiek voor logopedie bij de oorsprong aanpakt.

Bron: website ZonH http://bit.ly/ddg1uT

 

Nieuwe prestaties logopedie per 1 januari 2011

Behandelen op afstand en in groepen voortaan toegestaan.

Per 1 januari heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) drie nieuwe prestaties logopedie afgegeven: internetzitting / telelogopedie, telefonische zitting en groepsbehandeling. De NVLF heeft deze prestaties aangevraagd met het oog op de innovatieve ontwikkelingen, zoals de opkomst van internet.
Prestatie voor een avond-, nacht- en weekendtoeslag en voor achterstandswijken zijn niet gehonoreerd. Volgens de NZa zijn deze prestaties voor beroepsgroepen die acute zorg moeten verlenen.

De nieuwe beleidsregel logopedie kunt u vinden op de website van de NZa.

Internetzitting/telelogopedie
Per 1 januari 2011 wordt de reguliere behandeling logopedie uitgebreid. Deze behandeling kan dan ook via breedbeeldverbinding/internet plaatsvinden.
Een behandeling via webcam of aanverwante technologische middelen kan een reguliere behandeling vervangen. Het face-to-face contact tijdens behandeling is geen noodzakelijke voorwaarde meer voor een behandeling. Het behandelen via een internetverbinding (breedbandverbinding) kan in specifieke gevallen voor de patiŽnt een meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld als een patiŽnt moeilijk naar de praktijk kan komen. Dit betekent niet dat de reguliere behandeling zal verdwijnen. Er zullen behandelingen in de praktijk blijven plaatsvinden.

Omschrijving internetzitting/telelogopedie:
Onder een reguliere behandeling kan ook een internetzitting of telelogopedie worden verstaan. Telelogopedie is logopedische zorg aan de patiŽnt en/of aan een patiŽntsysteem via een beeldverbinding. Een Internetzitting/Telelogopedie kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

-  er moet een behandelrelatie bestaan;
-  de patiŽnt moet geÔnformeerd zijn over het doel van deze manier van behandelen;
-  de patiŽnt moet geÔnformeerd zijn over de kosten die verbonden zijn aan de behandeling;
-  de behandeling wordt bijgehouden in het patiŽntendossier zoals bij een reguliere behandeling.

Telefonische zitting
Per 1 januari kan bij de patiŽnt een telefonische zitting in rekening gebracht worden. De telefonische zitting is een zitting waarbij de logopedische behandeling aan de patiŽnt door de behandelende logopedist door een telefonisch contact tot stand komt. Deze behandeling kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

-  er moet een behandelrelatie bestaan;
-  de patiŽnt moet geÔnformeerd zijn over het doel van deze manier van behandelen;
-  de patiŽnt moet geÔnformeerd zijn over de kosten die verbonden zijn aan de behandeling;
-  de behandeling wordt bijgehouden in het patiŽntendossier zoals bij een reguliere behandeling.
Het maximumtarief voor een telefonische zitting, is de helft van een reguliere behandeling.

Groepsbehandeling
De beperkende voorwaarden voor zowel de omschreven patiŽntengroepen (afasie en spraakafzien) als de groepsgrootte (gemiddeld 6 patiŽnten) zijn uit de prestatie groepsbehandeling gehaald om in groepsbehandeling meer variŽteit mogelijk te maken. Ook de tijdslimiet (20 uur) is uit de beleidsregel gehaald.
Door de prestatie groepsbehandeling uit te breiden voor verschillende groepsgrootten wordt de mogelijkheid vergroot om een protocol voor een groepsbehandeling op te bouwen. Afhankelijk van de doelgroep wordt vastgesteld hoe lang de groepsbehandeling wordt in tijdbestek en in tijdsduur.

De volgende prestaties voor een groepszitting zijn nu mogelijk:
-  groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
-  groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen
-  groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
-  groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen

Aangezien er bij groepsbehandeling sprake is van extra tijdsbeslag in verband met individuele voor- en nabehandeling en tevens van extra kosten, is er in dit tarief een toeslag van 50% verdisconteerd.

Bron www.nvlf.nl

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie zijn wij ?

 Logopedie

  Behandeling

 Specialisaties

  Contact

 Praktijknieuws

  Logopedie nieuws