[smartslider3 slider=2]

Behandeling


Hieronder vindt u informatie over de aanmelding, het intake gesprek, de behandeling,  en het afberichten.

Aanmelding
Met een verwijzing van de arts kunt u een afspraak maken bij de logopedist. U kunt hiervoor telefonisch 0223 – 52 00 30 contact opnemen met ons. U kunt ook het aanmeldingsformulier hier downloaden (sla deze op op uw computer) en mail deze, zo volledig mogelijk ingevuld, als bijlage naar info@logopedie-ap.nl. U ontvangt binnen 3 werkdagen, per email, een ontvangstbevestiging.
Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is.

Intakegesprek
Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek dient u een aantal documenten mee te nemen, namelijk:
– Verwijsbrief (niet ouder dan 3 maanden)
– Zorgpas van u of uw kind
– Geldig legitimatiebewijs.
Dit in verband met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (voor meer informatie infoBSNzorg.nl ).
Na het intake gesprek zal er een afspraak gemaakt worden voor het doen van  onderzoek. Op basis van deze gegevens kan vervolgens een diagnose gesteld worden en zal blijken of logopedische behandeling gewenst is. Bij de eerste of tweede afspraak wordt ook de behandelovereenkomst besproken. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook wordt in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding.

Behandeling
Na het intakegesprek volgt er meestal een logopedisch onderzoek. Van de onderzoeksresultaten zal een verslag en een behandelplan worden gemaakt en met u worden besproken. Vervolgens wordt dit verslag naar de verwijzer en in overleg naar andere betrokkenen worden gestuurd. Tijdens de behandelingen krijgt u oefeningen  en adviezen mee naar huis. Deze dient u thuis geregeld toe te passen om het gewenste resultaat te bereiken. Na een bepaalde (afgesproken) periode zal er een evaluatie-onderzoek plaatsvinden en de behandeldoelen zo nodig worden bijgesteld. Als de behandeling kan worden afgesloten wordt er een eindverslag gemaakt. Om terugval te voorkomen komt het geregeld voor dat er een controle afspraak wordt gemaakt. Uw behandeld logopediste maakt hiervoor een afspraak met u.
De logopedische behandelingen duurt gemiddeld 25 à 30 minuten. Afhankelijk van de aard van het probleem zal de behandeling 1 of 2 keer per week plaatsvinden.

Vergoeding en declaraties
Logopedisch onderzoek en de logopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden en voor 100% vergoed worden. Omdat wij een gecertificeerde praktijk zijn, zijn onze tarieven anders dan een niet gecertificeerde praktijk. In de contracten die we met de zorgverzekeraars hebben afgesloten worden ook verschillende tarieven gehanteerd. Kijk daarvoor in deze tarievenlijst.

Afberichten
Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgemeld. Afspraken die te laat of niet zijn afgemeld worden bij u zelf in rekening gebracht. Indien u de behandeling korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd, wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van ziekte. Indien u zonder afbericht niet komt op de gemaakte afspraak, wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Afberichten kunnen ten allen tijden worden doorgegeven of op het antwoordapparaat ingesproken worden. Het antwoordapparaat staat 24 uur per dag aan. Afbericht via de e-mail is ook mogelijk. U krijgt dan een bevestigingsmail van uw behandelend logopedist. Indien de nota niet binnen 30 dagen na declaratiedatum is voldaan, is de cliënt in gebreke en is de logopediste gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen. De kosten hiervan komen ten laste van de cliënt.

Klachtenprocedure en beroepscode
Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft uw klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u u richten tot één van de praktijkhouders, Esther Bloemraad of Ramona Mangelsdorf.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. U kunt deze ook hier downloaden

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.