Beste ouder(s) /verzorger(s),

Vanwege Covid-19 gelden een aantal maatregelen in onze praktijk.

  • Kom zoveel mogelijk alleen of met maximaal 1 ouder. In Anna Paulowna geldt dat er buiten/ in de auto gewacht mag worden. De logopedist komt het kind (en u) halen. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de wachtkamer en toilet! De andere locaties hebben andere voorzieningen.
  • Er mag maximaal 1 ouder mee naar binnen. Als de ouder mee gaat, moet hij/zij op 5 meter afstand van de behandeltafel blijven zitten.
  • De handen worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. Raak daarna zo min mogelijk dingen aan.
  • Wij stoppen de behandeling op tijd, zodat de meubelen en materialen schoongemaakt kunnen worden.
  • Behandeling mag ook online plaatsvinden, als u dit zelf prettiger vindt.

En het belangrijkste: blijf thuis bij klachten! Dit geldt zowel voor het kind als de ouder/ begeleider!

Wij gaan uit van uw medewerking om op een veilige en gezonde manier de logopedische behandelingen te kunnen voortzetten. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, kunt u hiervoor terecht bij uw behandelend logopedist.

Indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19

Op basis van een tijdelijke aanspraak kunnen patiënten gebruikmaken van herstelzorg vanuit de
basisverzekering. Voorwaarden hiervoor zijn een verwijzing van een medisch specialist of huisarts en
deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 7 uur diëtetiek,
8 uur ergotherapie en logopedie (zonder maximum) voor een maximale periode van 6 maanden.
Na zes maanden kan op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede
behandelperiode van zes maanden.

Indicatie logopedie

Logopedie richt zich te allen tijde op het behoud, herstel en/of verbetering van problematiek met stem, spraak,
taal, slik en/of gehoor.
Er is een indicatie voor logopedie bij één of meerdere van de volgende hulpvragen:
Het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of stemklachten ten
gevolge van COVID-19;
Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19. De rol van
de logopedist kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met betrekking tot de patiënt en diens directe
omgeving. Hierbij kan ook gedacht worden aan cognitieve problematiek die de communicatie beïnvloedt.
Bij alle bovenstaande hulpvragen dient rekening gehouden te worden met de situatie voorafgaand aan COVID-19
en de eventueel al aanwezige comorbiditeiten.

Er is ook een Covid-19 herstelzorg document uitgegeven waarin alle zorgrichtlijnen worden beschreven bij het herstel van Covid-19. U kunt het document via deze link downloaden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Team Logopedie Anna Paulowna